Giáo Viên, Sinh viên đăng kí dạy

GetConfig("visitors")+1; mysql_query("UPDATE tbl_config SET config_value='".$v."' WHERE config_name='visitors'",$con); } else { mysql_query("UPDATE visitors SET activity=now(), member='n', user_host='{$_SERVER['REQUEST_URI']}' WHERE session_id='".session_id()."'",$con); } $tk =$func->GetNhanInfo('tbl_thongke','1=1',''); if($tk['date'] != date('Y-m-d')) { $homnay = 1; mysql_query("UPDATE tbl_thongke SET date='".date('Y-m-d')."',tk_homnay ='".$homnay."',tk_homqua ='".$tk['tk_homnay']."' WHERE tk_id=1 ",$con); }else { if(!isset($_SESSION['online'])) { $_SESSION['online']=true; $homnay = $tk['tk_homnay'] +1; mysql_query("UPDATE tbl_thongke SET tk_homnay ='".$homnay."' WHERE tk_id=1 ",$con); } } $maxtime = $visitortimeout; // 5 Minute time out. 60 * 5 = 300 $sql = mysql_query("DELETE FROM visitors WHERE UNIX_TIMESTAMP(activity) < UNIX_TIMESTAMP(now())-$maxtime",$con); ?> <? echo $titlePages;?>

Gia Sư, gia sư luyện thi đại học uy tín tại HCM

213/007 Nguyễn Văn Cừ (KTT Giáo Viên ĐH Sư Phạm) , P.4, Q.5 , TP.HCM - ĐT: 0932.230.039 - 08.38.353159
EnglishVietnamese

';}else{$class='';$img='';}?>

>

';}else{$class='';$img='';}?>

>

';}else{$class='';$img='';}?>

>

';}else{$class='';$img='';}?>

>

';}else{$class='';$img='';}?>

>

';}else{$class='';$img='';} ?>

>

: CountRecord("visitors",'*','1=1');if($num==0){$num=1;}echo $num; ?> : GetConfig('visitors')); ?>

GetNhanInfo('tbl_contents',"contents_name='contact' and language='".$lang."'",''); echo $contentContact['contents_content']; ?>

GetHinhInfo($news['news_image']); ?> <? echo $news['news_name'];?>